sub_headerklein6.jpg

Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Tramex Nederland B.V. aan, gedeponeerd op 14 januari 1993 onder nummer 25769 bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen.

Klik hier voor de downloadversie van de Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Tramex Nederland B.V., hierna te noemen Tramex, en contractspartijen gesloten overeenkomsten.

 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

 1. Aanbiedingen van Tramex zijn steeds vrijblijvend, tenzij door Tramex uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat de overeenkomst door beide partijen bevoegdelijk is ondertekend, onderscheidenlijk op de dag dat Tramex de schriftelijke opdrachtbevestiging verzendt of door Tramex uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met personeelsleden van Tramex, binden Tramex niet dan nadat en voor zover deze door degene die rechtsgeldig bevoegd is Tramex te vertegenwoordigen, schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Consumentenkoop op afstand

 1. De bepalingen in dit artikel gelden voor de consumentenkoop op afstand. Onder consumentenkoop op afstand wordt verstaan de koopovereenkomst tussen Tramex en een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tot stand gekomen via de website van tramex.nl.

 2. De consument heeft het recht om gedurende 14 dagen na het ontvangen van het gekochte goed, de koopovereenkomst met Tramex te ontbinden zonder opgave van reden. Indien de overeenkomst met de consument het leveren van diensten inhoudt, vangt de 14-dagen termijn aan de dag nadat de overeenkomst is gesloten.

 3. De consument draagt steeds de kosten van het terugzenden van het product aan Tramex, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. Indien de consument een product heeft besteld, die niet geprefabriceerd is en die vervaardigd is op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, heeft de consument geen recht op ontbinding zoals genoemd in lid 2. De consument heeft evenmin een ontbindingsrecht als genoemd in lid in indien de gekochte zaak na levering onherroepelijk is vermengd met andere zaken.

 5. Indien de consument gebruik wil maken van zijn ontbindingsrecht als genoemd in lid 2, meldt hij dit op ondubbelzinnige wijze aan Tramex binnen de 14-dagen termijn. De consument kan hierbij gebruik maken van het ‘Modelformulier voor herroeping’, dit formulier is te downloaden op tramex.nl.

 6. De consument verzendt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het doen van de verklaring zoals genoemd in lid 5, de zending aan Tramex retour.

 7. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking.

 8. De consument is verplicht om zorgvuldig met de zending en het product om te gaan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 9. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 8.

 10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de consument.

 11. Indien de consument zijn recht van ontbinding uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel 6:230t lid 3 of artikel 6:230v lid 8 BW heeft gedaan, is de consument verplicht de redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel 6:203s lid 4 BW.

Artikel 5: Prijs

 1. Leveringen boven € 350,00 netto, zijn franco, met uitzondering van lastoevoegmaterialen, hiervoor geldt een franco leveringsbedrag van € 700,00. Bij leveringen beneden deze bedragen komen de verzend- en orderkosten voor rekening van de wederpartij.

 2. Tramex is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst, doch voor het einde van de uitvoering daarvan wijzigen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie- of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 3. Voor de berekening van meerwerk zijn de in de leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regelen van overeenkomstige toepassing. Indien Tramex aanvullingen of wijzigingen wenst op de prestaties die Tramex op grond van de overeenkomst moet verrichten en Tramex van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat Tramex afzonderlijk aan de wederpartij in rekening kan brengen, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat het recht van Tramex om dat meerwerk aan de wederpartij in rekening te brengen en de verplichtingen van de wederpartij om het ter zake verschuldigde te doen onverlet. Voor de berekening van meerwerk zijn de in de leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regelen van overeenkomstige toepassing.

 4. De overeenkomst omvat slechts die leveringen en werkzaamheden, die uitdrukkelijk in de aanbieding of de opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven. Bij verschil dienaangaande gaat de opdrachtbevestiging vóór de aanbieding.

 5. Verrekening van gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zal in overleg met Tramex geschieden.

 6. Indien Tramex meent dat van meerwerk sprake is, zal zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en de wederpartij informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de wederpartij haar andere prestaties onder de overeenkomst zou kunnen voldoen. Tramex zal het meerwerk op een door haar te bepalen tijdstip aan de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 6: Adviezen, tekeningen, beschrijvingen, berekeningen etc.

 1. Aan de in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave etc. vermelde gegevens c.q. prijzen, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Uitsluitend de in een door partijen ondertekend contract op een door Tramex ondertekende opdrachtbevestiging, vermelde gegevens en prijzen zijn bindend.

 2. De door Tramex uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen etc. blijven eigendom van Tramex, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. De wederpartij zal een door Tramex uitgebrachte aanbieding, door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen etc. op diens eerste verzoek terstond aan Tramex retourneren, alsmede steeds in ieder geval indien een door Tramex gedane offerte niet wordt gevolgd door een opdracht.

 3. Tramex is niet gehouden de in lid 2 bedoelde zaken aan de wederpartij af te geven.

 4. De wederpartij verplicht zich geen gegevens met betrekking tot de door Tramex gebezigde fabricage en/of constructiemethoden te kopiëren, aan derden te tonen, bekend te maken en/of te gebruiken, tenzij Tramex daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 5. Tramex is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor een door of vanwege de wederpartij gemaakt c.q. uitgewerkt concept, noch voor de kwaliteit c.q. juistheid van het gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte en/of opgegeven en/of gespecificeerde materialen en de gevolgen van het gebruik van die materialen, ook niet indien Tramex naar aanleiding van en/of op basis van dat onderwerp en/of die materialen een offerte maakt en/of een opdracht uitvoert.

Artikel 7: Montage

 1. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, noodzakelijk voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de juiste werking van zaken in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de wederpartij en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Tramex, ten zij de uitvoering van de bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen door of vanwege Tramex worden verricht volgens de door of vanwege Tramex verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

 2. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:

  1. Het personeel van Tramex, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren, alsmede daarbuiten, indien Tramex het voor de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk acht, het tijdstip van het begin en/of het einde van de werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en Tramex dat tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld;

  2. Geschikte behuizing voor het personeel van Tramex aanwezig is;

  3. De plaats van opstelling en montage voor het transport behoorlijk bereikbaar is;

  4. De aanwezige aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;

  5. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen/zaken aanwezig zijn.

  6. De nodige en gebruikelijke hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (gas, water, elektra, stroom, oliën en vetten, verwarming, verlichting etc.) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Tramex staan;

  7. Bij aanvang van en tijdens de montage gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

  8. Niets staat in de weg aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder mede begrepen afleverings-, afname- en installatietijdstippen.

 3. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een van de hierboven genoemde voorwaarden wordt, rekening houdend met de relevante omstandigheden, een redelijke verlenging van de levertijd toegestaan, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding

 4. Kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Levertijd

 1. De afleveringstermijn kan nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle (eventueel van de wederpartij) benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Tramex en Tramex een overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.

 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en ook tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Tramex bestelde materialen. Ontstaat vertraging ten gevolge van wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, dan wordt de levertijd met een redelijke termijn verlengd. De levertijd zal de wederpartij, behoudens grove schuld aan de zijde van Tramex, geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst geven, noch het recht het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de betreffende overeenkomst noch het recht geven op enige schadevergoeding.

 3. De binding van Tramex aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de wederpartij wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Tramex in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar gemaakte planning.

 4. Aflevering en risico-overgang van producten geschieden op de plaats en tijdstip waarop deze of de belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving in het magazijn gereed zijn, wanneer zij ter keuring, respectievelijk ter verzending gereed zijn, een en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Indien Tramex heeft aangenomen de zaken te monteren, geschieden de aflevering en risico-overgang van de producten op de plaats en het tijdstip waarop de producten of de belangrijkste onderdelen daarvan zijn gemonteerd en/of bedrijfsvaardig zijn gemaakt op de plaats van opstelling, een en ander ter beoordeling van Tramex.

 5. Neemt de wederpartij de producten niet of niet tijdig af, dan is Tramex tussentijds gerechtigd de producten voor eigen rekening en risico van de wederpartij op te slaan en te verzekeren of deze aan een derde partij te verkopen. De wederpartij blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

 6. Overschrijding van de termijn van levering als gevolg van het niet nakomen door de wederpartij van de verplichtingen, genoemd in lid 2 van artikel 6, geeft de wederpartij geen recht op niet-nakoming van enige jegens Tramex aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9: Risico- en eigendomsovergang

 1. Terstond nadat de zaken of de belangrijkste onderdelen daarvan geleverd zijn, dan wel als geleverd gelden in de zin van lid 3 van artikel 7 van deze voorwaarden, draagt de wederpartij het risico voor alle schade, direct zowel als indirect, die aan het product zou kunnen ontstaan. Indien en zolang Tramex eigenaar van de producten is, zal de wederpartij Tramex onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten (gedeeltelijk) verloren zijn gegaan c.q. beschadigd zijn, alsmede in het geval de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten.

 2. Iedere levering van zaken door Tramex aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst en/of uit hoofde van eerdere en/of latere soortgelijke overeenkomsten is c.q. zal zijn gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

 3. Tramex zal zonodig gerechtigd zijn tot onbelemmerde toegang tot het product. De wederpartij zal aan Tramex alle medewerking verlenen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugname van het product met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde uit te voeren werkzaamheden zoals demontage.

 4. Onverminderd de verder aan Tramex toekomende rechten wordt zij onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze de in het kader van de overeenkomst aangegane betalingsverplichtingen jegens Tramex niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Tramex geleverde en aan roerend- of onroerende zaken bevestigde zaken op de eerste vordering te demonteren en terug te nemen. De wederpartij zal hiervoor worden gecrediteerd, waarbij de op de terugneming gevallen kosten in mindering worden gebracht.

 5. Voordat het eigendom van het product op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, met dien verstande dat de wederpartij gerechtigd is de producten, waarvan Tramex eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij noodzakelijk is.

 6. Bij beslag, (voorlopige) surcéance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van leverancier.

 7. Het is de wederpartij niet toegestaan op de producten aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

Artikel 10: Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal betaling door de wederpartij geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, inhouding of verrekening te kunnen beroepen. De wederpartij heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Tramex op te schorten, tenzij wederpartij binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de betreffende verplichtingen, het geschil voorlegt aan de volgens artikel 15.1 bevoegde rechter. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld, is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Tramex is vereist.

 2. Bij betaling binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn mag de berekende kredietbeperking van 2% op het factuurbedrag in mindering worden gebracht.

 3. Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de wederpartij in rekening zal zijn gebracht.

 4. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Tramex zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Tramex te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Tramex daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op een eerste verzoek van Tramex tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

 5. Indien de wederpartij niet tijdig betaald, als in lid 1 van dit artikel bedoelt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tramex is bevoegd 1/12 deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

 6. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met (handels)rente, zulks met een minimum van € 250,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 7. Ieder bedrag dat Tramex van de wederpartij ontvangt, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Tramex op de wederpartij mocht hebben ten aanzien van welke Tramex niet in eigendomsvoorbehoud conform artikel 5 heeft gemaakt c.q. dit eigendomsvoorbehoud niet (meer) geldend kan maken. Daarna zal ieder bedrag dat Tramex van de wederpartij ontvangt allereerst strekken ter voldoening van alle eventuele verschuldigde (handels)rente, schade en kosten.

Artikel 11: Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Tramex in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Voor zover het betreft bij keuring niet waarneembare gebreken of tekortkomingen aan het product waarvan de wederpartij aantoont dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in een door Tramex ontworpen constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Tramex, zullen deze gebreken en/of tekortkomingen kosteloos door Tramex worden hersteld.

 2. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat het werk c.q. de producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Tramex de keus hetzij niet deugdelijk gebleken werk c.q. de producten te (doen) vervangen, hetzij deugdelijk te (doen laten) repareren, met dien verstande dat Tramex niet is gehouden deze garantiewerkzaamheden buiten Nederland uit te (doen) voeren, doch dan kan volstaan met vergoeding van de kosten van vervanging of reparatie tot ten hoogste het bedrag dat zulks bij uitvoering van deze garantiewerkzaamheden in Nederland voor Tramex hebben belopen. De met vervanging van de producten gemoeide kosten, waarin in ieder geval doch niet limitatief begrepen transportkosten en arbeidskosten, komen voor rekening van de wederpartij. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Tramex ter zake van zijn verplichtingen volledig gekweten.

 3. Met betrekking tot de door Tramex uitgevoerde reparatie of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door Tramex alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Tramex geeft geen garantie ter zake van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig voorschrift van derden, waaronder de Overheid, inzake de aard op de kwaliteit van het toegepaste materiaal. Evenmin geeft Tramex garantie indien in overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen wordt c.q. worden geleverd.

 4. In geval de wederpartij aan Tramex grondstoffen of zaken ter bewerking verstrekt, wordt alleen garantie afgegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen.

 5. Op van derden betrokken onderdelen wordt door Tramex niet meer garantie gegeven dan aan Tramex door haar leverancier wordt gegeven.

 6. Tramex is niet gehouden de garantie gestand te doen in de navolgende omstandigheden:

  1. Indien derden (niet zijnde door Tramex ingeschakelde onderaannemers of leveranciers) werkzaamheden aan het werk en/of de producten verrichten of hebben verricht;

  2. Indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik en/of verzuim;

  3. Indien de geleverde producten niet worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming van de geleverde zaken;

  4. Indien de contractspartij niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met Tramex gesloten;

  5. Indien de bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften niet volledig worden nageleefd;

  6. In geval van normale slijtage;

  7. Indien het gebrek het gevolg is van toepassing van enig Overheidsvoorschrift inzake de aard en/of kwaliteit van de toegepaste materialen;

  8. Indien de gebreken het gevolg zijn van voorschriften dan wel aanwijzingen van de wederpartij en Tramex tijdig te kennen heeft gegeven zich hiermee niet te kunnen verenigen;

  9. Indien de gebreken het gevolg zijn van materialen of zaken die door de wederpartij ter bewerking zijn verstrekt en Tramex tijdig te kennen heeft gegeven zich hiermee niet te kunnen verenigen;

  10. Voor zover door Tramex onderdelen betrokken zijn bij derden, voor zover die derden geen garantie aan Tramex hebben verstrekt.

 7. Indien gebreken zich voordoen of geconstateerd worden dient de wederpartij uiterlijk binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd schriftelijk te reclameren bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen de leverancier ter zake van de geconstateerde gebreken vervalt.

 8. Elke rechtsvordering van de wederpartij op Tramex vervalt indien deze niet binnen een jaar na de melding van het gebrek aanhangig is gemaakt.

Artikel 12: Reclame

 1. De wederpartij is verplicht het werk respectievelijk de producten onmiddellijk na oplevering respectievelijk aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door haarzelf of door een in haar opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst/ontvangst van de producten aangetekend schriftelijk aan Tramex worden gemeld.

 2. Na het constateren van enig gebrek is de wederpartij verplicht om het gebruik, de bewerking en/of verwerking van de betreffende producten c.q. de door Tramex uitgevoerde installatie onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

 3. Tramex is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

 5. Indien de in het 1e lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Tramex voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

 6. De prestatie van Tramex geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in lid 1 van dit artikel in acht heeft genomen.

 7. De wederpartij zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Tramex in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking van het werk c.q. de producten.

 8. Indien de wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de wederpartij geen aanspraak ter zake.

 9. Het staat de wederpartij niet vrij producten te retourneren, voordat Tramex daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is geklaagd, zijn de redelijke kosten van retourneren voor Tramex.

 10. Indien de wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan het opgeleverde werk c.q. de afgeleverde producten, is de daaruit voor Tramex voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Tramex is niet aansprakelijk voor schade aan het werk en/of producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

 2. Tramex zal geen beroep doen op aansprakelijkheidsbeperking in artikel 12.1, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Tramex of van haar leidinggevend personeel.

 3. De wederpartij is steeds aansprakelijk jegens Tramex voor schade aan en verlies van aan Tramex toebehorende zaken die zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen waar de opdracht wordt uitgevoerd.

 4. De wederpartij is steeds aansprakelijk jegens Tramex voor schade veroorzaakt door de door of vanwege opdrachtgever of door haar ingeschakelde (neven)aannemers uitgevoerde werkzaamheden.

 5. De wederpartij is steeds aansprakelijk jegens Tramex voor schade veroorzaakt door vertraging in de aanvang en/of voortgang van het werk ten gevolge van omstandigheden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is.

 6. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tramex of van haar leidinggevend personeel, zal de wederpartij Tramex vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) het werk en/of de producten en zal zij Tramex alle schade vergoeden die Tramex lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 7. Tramex heeft het recht onderaannemers en/of –leveranciers in te schakelen. Overal waarin de voorwaarden de aansprakelijkheid van Tramex is beperkt, daaronder tevens een zelfde beperking van aansprakelijkheid van die onderaannemers en/of –leveranciers tegenover de wederpartij begrepen. Vrijwaringverplichtingen van de wederpartij jegens Tramex gelden gelijkelijk voor de wederpartij jegens die onderaannemers en/of –leveranciers.

Artikel 14: Overmacht

 1. Indien Tramex door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

 2. Indien de overmachttoestand 6 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

 3. In geval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Tramex als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Tramex onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichting jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Tramex worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door Openbare Nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van de vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, alsmede niet-levering van noodzakelijk materialen en halffabrikaten door derden.

 5. Tramex zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigend) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen van Tramex op de wederpartij, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Tramex bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele op gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Tramex op grond van de wet of de overeenkomst.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Bij geschillen tussen wederpartij en Tramex en/of de door Tramex ingeschakelde onderaannemers en/of –leveranciers is de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem in eerste instantie de bevoegde rechter.

Artikel 17: Conversie

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden beperken nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst of op grond van dwingend recht tegenover Tramex kan doen laten gelden.

 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het kader van een consumentenkoop op afstand, zullen de overige geldige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 3. Tramex en de wederpartij zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 18: Opschriften

 1. Aan de opschriften bij de artikelen van deze overeenkomst komt geen enkele zelfstandige betekenis toe, noch voor wat betreft de inhoud daarvan, noch voor wat betreft de interpretatie daarvan; zij dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen.

Aanmelden nieuwsbrief